ha    (11)  67, 1921, 2513, 3486, 3892, 5832, 6089, 6115, 6127, 7765, 8785

habitee     (1)   4240

haies (1)   507

haïne (6)   427, 2049, 2238, 5290, 7795, 8106

haïnne      (1)   10547

haïr  (1)   429

haire (1)   5383

haïs  (1)   8149

haite (2)   8564, 9150

haitié      (1)   2849

haitiee     (1)   2677

haïz  (1)   432

hanche      (2)   8746, 9024

hanches     (3)   762, 4073, 7196

hanir (1)   4897

hante (9)   3419, 3423, 4672, 4755, 5535, 6375, 8681, 8718, 8929

hantes      (9)   1508, 2992, 3637, 3639, 4630, 4923, 8341, 8495, 9761

hardement   (9)   1496, 1539, 1676, 3046, 3452, 4795, 4894, 6732, 9581

hardemenz   (1)   2596

hardi (3)   3647, 3797, 4736

hardie      (7)   2435, 3226, 5736, 6642, 6826, 8291, 9244

hardiement  (10)  1540, 3527, 5495, 6536, 6570, 6571, 6704, 9674, 10445, 10454

hardies     (1)   10458

hardiz      (13)  371, 790, 1564, 1614, 3228, 3258, 3787, 3996, 5050, 5648, 9249, 9386, 9387

harper      (1)   16

harpes      (1)   481

harpierres  (1)   9322

hart  (2)   6752, 10414

hasté (1)   8430

haste (2)   4565, 4566

hastent     (2)   9740, 9769

haster      (1)   7078

hastes      (3)   5815, 6713, 8778

hastivement (1)   10415

hauberc     (14)  1839, 3468, 4746, 4783, 5530, 6207, 6368, 6590, 6591, 8487, 8500, 8552, 9036, 9723

haubers     (1)   4666

haubert     (1)   5512

hauberz     (8)   1743, 2991, 5037, 5135, 5676, 5720, 9163, 9236

hauçor      (1)   3585

haut  (19)  127, 268, 445, 507, 657, 872, 1014, 1290, 1617, 2638, 2881, 3965, 4177, 6698, 7155, 7201, 7755, 8924, 10467

haute (5)   4829, 8925, 8969, 9312, 9315

hautement   (3)   1086, 2311, 6428

hautesce    (1)   5291

hauz  (2)   3678, 9898

haz   (1)   7871

he    (2)   2540, 2547

heent (4)   2048, 6000, 7875, 8166

henir (1)   8663

herberge    (2)   715, 5139

herbergent  (3)   3168, 10138, 10441

herbergerie (3)   2483, 2486, 3714

herbergerons      (1)   2480

herberges   (13)  2844, 3313, 4819, 5088, 5111, 5127, 5390, 7003, 7132, 7164, 8382, 8897, 9145

herbergié   (3)   745, 1461, 5406

herbergiee  (1)   5403

herbergier  (3)   5085, 5126, 10280

herbergierent     (1)   7112

herbergiez  (5)   269, 284, 713, 723, 880

herberja    (2)   751, 10259

herbert     (1)   680

herbex      (1)   10195

herboie     (1)   3390

here  (1)   5299

herice      (1)   2638

heritage    (3)   1386, 2050, 9544

hermin      (1)   954

hermine     (6)   1877, 4093, 4114, 4146, 5656, 6300

het   (2)   1095, 2800

hetier      (1)   1083

heure (1)   5832

heut  (1)   6227

hiaume      (6)   1800, 5041, 6231, 8599, 9036, 9725

hiaumes     (3)   2991, 9163, 9236

hideus      (2)   291, 380

hier  (1)   5192

ho    (1)   1456

hobeleors   (1)   8342

hoberel     (1)   8797

hoir  (2)   6857, 6870

hoirs (1)   3032

hom   (43)  224, 276, 982, 1031, 1175, 1336, 1589, 1825, 2077, 2082, 2572, 2625, 2738, 2886, 2933, 3203, 3763, 3780, 3805, 3885, 4020, 4122, 4512, 4632, 4726, 4974, 5347, 5541, 5669, 6027, 6432, 6470, 7462, 7465, 7868, 7935, 8023, 8298, 8622, 9644, 10312, 10338, 10382

homs  (3)   627, 8288, 10311

hon   (1)   3915

honniz      (1)   9441

honnor      (23)  446, 474, 1073, 1086, 1347, 2356, 3136, 3148, 3769, 3813, 4356, 6137, 6152, 6558, 6936, 7442, 7563, 7567, 7874, 8269, 8874, 9443, 9452

honnora     (1)   7298

honnors     (2)   2095, 2977

honor (4)   616, 3885, 7670, 9017

honoree     (1)   9448

hons  (4)   2282, 4474, 5353, 6925

hontage     (1)   9462

honte (13)  1363, 1735, 2398, 4704, 4850, 5595, 6823, 7632, 7848, 9376, 9444, 9453, 9541

hontes      (2)   1718, 10328

hontex      (1)   7416

hontor      (1)   3108

hontox      (1)   7560

hors  (51)  364, 643, 825, 1803, 1890, 1948, 2321, 2369, 2373, 2465, 2467, 2485, 2503, 2522, 2614, 2667, 2855, 3102, 3398, 3470, 3610, 4516, 4578, 4589, 4819, 5395, 5413, 5425, 5710, 5755, 5860, 6203, 6284, 6318, 6345, 6371, 6494, 6495, 6512, 7680, 7687, 7754, 7813, 8314, 8394, 8445, 8897, 9667, 9778, 10133, 10524

houmage     (2)   2582, 4409

houme (42)  205, 272, 409, 445, 678, 1019, 1149, 1325, 1414, 1514, 1624, 1916, 1962, 2324, 3082, 3086, 3106, 3422, 3433, 3478, 3643, 3667, 3788, 3905, 4002, 4182, 4255, 4781, 5309, 5369, 5991, 6032, 6407, 6761, 6841, 6968, 7771, 8022, 8075, 8629, 9229, 9442

houmes      (36)  239, 1066, 1084, 1122, 1131, 1511, 2060, 2226, 2876, 3118, 3191, 3489, 3549, 3737, 4334, 4353, 4821, 4837, 4965, 5418, 5448, 5948, 6514, 6670, 6812, 7423, 7735, 7879, 9132, 9671, 9898, 10097, 10155, 10326, 10396, 10483

huche (2)   6699, 8707

huchent     (2)   7725, 7727

huent (2)   2647, 5158

hui   (22)  746, 831, 1647, 1738, 2267, 2940, 3584, 5162, 5163, 5165, 5180, 5181, 5183, 5833, 5901, 5975, 6039, 6633, 7855, 8786, 9140, 9361

humblement  (1)   543

humer (1)   7587

hurte (2)   1694, 2825

hurter      (1)   5824

huz   (1)   9663