s' [1] (13) 59, 71, 94, 105, 128, 153, 166, 168, 170, 178, 201, 232, 265

s' [10] (7) 23, 24, 119, 149, 167, 185, 189

s' [11] (4) 29, 79, 81, 86

s' [12] (7) 4, 39, 56, 60, 69, 84, 90

s' [13] (6) 42, 109, 139, 140, 146, 157

s' [14] (5) 46, 58, 64, 72, 116

s' [15] (3) 57, 93, 96

s' [16] (15) 19, 50, 51, 60, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 91, 95, 100, 117, 140

s' [17] (5) 31, 43, 44, 51, 70

s' [18] (3) 3, 32, 35

s' [19] (6) 24, 28, 29, 30, 80, 100

s' [2] (6) 9, 62, 64, 66, 147, 170

s' [20] (9) 68, 144, 152, 169, 185, 207, 210, 213, 218

s' [21] (10) 10, 21, 25, 43, 44, 51, 83, 100, 127, 136

s' [22] (5) 25, 29, 49, 59, 77

s' [23] (22) 18, 21, 25, 30, 46, 60, 133, 136, 184, 185, 189, 197, 220, 226, 257, 271, 276, 277, 284, 368, 381, 409

s' [24] (15) 30, 56, 63, 70, 103, 106, 112, 122, 132, 134, 141, 188, 191, 217, 218

s' [25] (38) 40, 71, 72, 79, 81, 100, 104, 106, 122, 143, 153, 183, 189, 233, 239, 242, 272, 280, 281, 290, 295, 296, 310, 328, 365, 374, 378, 386, 411, 412, 413, 417, 437, 447, 463, 475, 483, 510

s' [26] (17) 15, 21, 27, 55, 57, 76, 79, 80, 104, 105, 111, 115, 121, 140, 151, 171, 214

s' [27] (4) 23, 85, 97, 134

s' [28] (9) 46, 81, 89, 112, 115, 123, 131, 132, 145

s' [29] (6) 40, 41, 54, 75, 115, 135

s' [3] (10) 56, 138, 265, 276, 310, 323, 431, 451, 452, 471

s' [30] (17) 155, 186, 188, 200, 208, 261, 341, 369, 370, 385, 394, 430, 454, 459, 462, 462, 468

s' [31] (2) 20, 27

s' [32] (4) 31, 35, 47, 92

s' [4] (9) 72, 93, 99, 116, 199, 203, 210, 218, 284

s' [5] (13) 9, 69, 77, 78, 92, 104, 125, 126, 150, 157, 175, 181, 185

s' [6] (7) 72, 124, 127, 145, 169, 186, 211

s' [7] (6) 20, 27, 44, 108, 109, 124

s' [8] (4) 23, 67, 97, 103

s' [9] (7) 22, 23, 27, 28, 40, 43, 58

s' [P] (3) 11, 16, 36

sa [1] (24) 11, 13, 48, 74, 83, 120, 121, 133, 134, 135, 136, 171, 173, 173, 191, 220, 223, 227, 229, 233, 233, 241, 246, 257

sa [10] (9) 6, 17, 88, 126, 128, 135, 140, 141, 170

sa [11] (8) 5, 115, 160, 165, 174, 178, 196, 201

sa [12] (5) 3, 67, 79, 81, 85

sa [13] (7) 11, 55, 89, 93, 116, 137, 158

sa [14] (9) 15, 23, 24, 30, 54, 57, 59, 96, 100

sa [15] (2) 39, 116

sa [16] (9) 40, 42, 61, 72, 75, 81, 93, 110, 114

sa [17] (3) 14, 81, 90

sa [18] (1) 2

sa [19] (7) 5, 41, 48, 71, 88, 123, 130

sa [2] (10) 37, 77, 121, 152, 152, 155, 158, 162, 167, 169

sa [20] (10) 59, 79, 133, 135, 142, 158, 161, 172, 231, 233

sa [21] (9) 3, 20, 21, 36, 55, 64, 93, 112, 129

sa [22] (3) 70, 75, 85

sa [23] (15) 46, 62, 75, 83, 94, 176, 195, 205, 224, 375, 383, 391, 426, 433, 451

sa [24] (9) 10, 33, 34, 37, 71, 151, 181, 203, 209

sa [25] (29) 15, 19, 22, 34, 36, 49, 96, 103, 119, 142, 228, 232, 242, 243, 257, 265, 324, 327, 350, 376, 418, 434, 438, 440, 448, 455, 457, 508, 525

sa [26] (12) 56, 64, 67, 85, 97, 116, 159, 160, 177, 188, 196, 213

sa [27] (8) 18, 50, 72, 74, 76, 77, 79, 138

sa [28] (2) 60, 151

sa [29] (8) 4, 15, 16, 26, 71, 129, 131, 132

sa [3] (24) 21, 23, 64, 64, 65, 98, 132, 133, 134, 186, 204, 206, 216, 249, 326, 334, 352, 357, 363, 365, 394, 464, 474, 477

sa [30] (18) 47, 190, 201, 204, 205, 211, 222, 284, 329, 339, 342, 347, 348, 354, 365, 379, 383, 453

sa [31] (3) 4, 15, 37

sa [32] (6) 90, 97, 139, 145, 149, 153

sa [4] (10) 28, 80, 100, 110, 130, 169, 174, 189, 207, 283

sa [5] (10) 7, 8, 58, 60, 76, 114, 121, 148, 172, 177

sa [6] (12) 24, 55, 57, 61, 63, 94, 115, 116, 124, 196, 208, 212

sa [7] (21) 4, 8, 23, 24, 25, 32, 33, 37, 67, 80, 81, 83, 87, 92, 95, 96, 113, 119, 122, 125, 126

sa [8] (4) 16, 22, 66, 77

sa [9] (17) 10, 21, 50, 51, 54, 55, 71, 75, 93, 94, 94, 97, 103, 108, 110, 113, 126

sa [E] (2) 17, 19

sa [P] (1) 2

sacha [22] (1) 17

sache [25] (3) 84, 131, 143

sache [3] (1) 263

sachés [1] (1) 78

saches [31] (1) 24

saches [32] (1) 50

sachier [26] (1) 142

sachiés [10] (1) 191

sachiés [29] (1) 112

sachiez [13] (1) 41

sachiez [30] (1) 40

saçons [3] (1) 261

sacree [30] (2) 97, 178

sacz [10] (1) 142

sade [11] (1) 188

sade [30] (1) 365

sades [30] (2) 287, 319

saellé [25] (1) 86

saetes [28] (1) 69

sage [16] (1) 18

sage [19] (1) 31

sage [2] (1) 7

sage [30] (2) 4, 19

sagement [15] (1) 61

sages [10] (1) 100

sages [16] (1) 6

sages [3] (3) 102, 199, 223

sages [30] (1) 17

sai [3] (3) 451, 452, 457

sai [30] (3) 49, 235, 368

saia [26] (1) 57

saient [4] (1) 181

saier [26] (1) 21

saies [25] (1) 320

saiés [26] (1) 154

saiet [26] (2) 15, 27

saillant [22] (1) 23

sailli [25] (2) 448, 495

saillierent [6] (1) 90

saillirent [16] (1) 118

saillirent [2] (1) 56

saillirent [28] (1) 134

sailloit [30] (1) 59

sain [20] (1) 191

sain [30] (5) 169, 170, 371, 372, 381

saine [1] (1) 242

saine [27] (1) 54

saine [32] (1) 136

saines [30] (1) 288

sains [26] (1) 18

sains [30] (2) 31, 393

saint [24] (1) 194

saint [26] (4) 5, 35, 51, 89

saint [30] (8) 118, 130, 130, 131, 131, 143, 314, 314

sainte [1] (1) 202

sainte [17] (1) 13

sainte [2] (4) 94, 104, 116, 127

sainte [26] (1) 122

sainte [29] (1) 7

sainte [3] (6) 98, 103, 166, 250, 302, 338

sainte [30] (4) 86, 187, 296, 342

sainte [6] (1) 103

saintuaire [3] (3) 122, 177, 211

sainz [26] (1) 185

sainz [3] (1) 190

sale [3] (1) 186

salt [30] (1) 76

salu [15] (1) 126

salu [17] (1) 96

salu [25] (2) 180, 266

salua [25] (1) 179

saluee [29] (1) 138

saluer [4] (1) 110

saluet [29] (1) 46

salvacion [14] (1) 116

salve [31] (1) 6

samadi [5] (1) 106

samblance [11] (1) 2

sanast [30] (1) 377

sanc [15] (1) 51

sanc [26] (1) 183

sanc [28] (2) 98, 139

sanc [6] (3) 108, 159, 162

sancta [31] (1) 6

sancté [5] (1) 90

sané [30] (1) 396

sane [30] (2) 36, 278

sanee [1] (1) 211

sanee [14] (1) 76

saner [30] (3) 37, 289, 320

sanez [30] (1) 367

sans [10] (1) 42

sans [11] (3) 90, 96, 138

sans [12] (2) 55, 58

sans [13] (2) 77, 147

sans [15] (2) 27, 94

sans [16] (2) 27, 126

sans [17] (2) 24, 45

sans [20] (1) 209

sans [21] (1) 78

sans [22] (1) 50

sans [23] (5) 123, 136, 324, 324, 397

sans [24] (2) 100, 232

sans [25] (4) 90, 422, 471, 495

sans [26] (5) 55, 96, 110, 169, 216

sans [27] (1) 21

sans [29] (2) 125, 125

sans [3] (4) 118, 274, 403, 457

sans [30] (4) 41, 133, 140, 175

sans [31] (1) 5

sans [4] (2) 67, 286

sans [5] (2) 88, 148

sans [6] (2) 10, 144

sans [7] (2) 75, 93

sans [9] (1) 98

sant [25] (1) 216

santé [1] (2) 233, 257

santé [11] (1) 193

santé [14] (2) 50, 56

santé [2] (1) 153

santé [20] (1) 50

santé [25] (3) 108, 313, 323

santé [30] (4) 113, 160, 162, 433

santé [5] (4) 104, 122, 152, 168

santé [8] (1) 91

santé [9] (1) 104

santine [29] (1) 26

sanz [11] (1) 208

sanz [13] (1) 133

sanz [14] (2) 63, 112

sanz [16] (1) 126

sanz [18] (2) 12, 31

sanz [2] (1) 138

sanz [20] (4) 175, 208, 227, 230

sanz [21] (2) 33, 78

sanz [23] (3) 397, 406, 406

sanz [24] (5) 99, 100, 138, 177, 177

sanz [25] (3) 141, 269, 517

sanz [27] (2) 112, 115

sanz [29] (1) 107

sanz [31] (1) 32

sanz [32] (2) 75, 131

sanz [6] (1) 189

sanz [9] (1) 65

saoula [10] (1) 137

saoulees [28] (1) 98

saoulez [20] (1) 194

sarmonant [23] (1) 157

sarmoner [23] (2) 89, 433

sarmonné [3] (1) 271

sarmonoit [23] (1) 56

sarmons [10] (1) 26

sarmons [23] (1) 78

sarqueu [29] (1) 89

sarradine [28] (1) 19

sas [10] (2) 97, 158

sas [12] (3) 18, 23, 58

sauras [30] (1) 172

sauroie [30] (1) 51

sauroit [30] (1) 24

saurons [11] (1) 76

saus [19] (1) 134

saut [30] (2) 378, 379

sautele [30] (1) 373

sauva [13] (2) 97, 138

sauva [3] (3) 96, 352, 365

sauvages [4] (1) 168

sauvé [21] (1) 38

sauvé [3] (1) 318

sauve [3] (1) 393

sauve [9] (1) 69

sauve [E] (1) 16

sauvee [16] (2) 67, 142

sauvee [27] (2) 73, 93

sauvement [23] (1) 438

sauvement [9] (1) 114

sauveor [16] (1) 134

sauver [16] (1) 136

sauvés [9] (1) 61

sauveur [21] (1) 37

sauvez [22] (1) 69

savee [27] (1) 56

savez [5] (1) 147

savoient [17] (1) 57

savoient [25] (1) 255

savoient [27] (1) 102

savoient [28] (1) 130

savoient [29] (1) 49

savoient [3] (1) 448

savoir [1] (2) 96, 217

savoir [10] (3) 91, 92, 179

savoir [13] (1) 114

savoir [16] (3) 79, 81, 166

savoir [19] (1) 75

savoir [20] (1) 45

savoir [23] (2) 203, 308

savoir [24] (1) 46

savoir [25] (2) 92, 208

savoir [26] (1) 76

savoir [3] (1) 48

savoir [31] (2) 43, 44

savoir [4] (2) 33, 93

savoir [5] (1) 139

savoirs [3] (1) 174

savoit [1] (1) 70

savoit [15] (1) 38

savoit [20] (2) 153, 207

savoit [24] (1) 188

savoit [30] (3) 317, 321, 434

savoit [31] (1) 5

savoit [4] (2) 5, 25

savoit [7] (1) 22

savor [11] (1) 187

savoré [11] (1) 99

savoré [20] (1) 190

savoree [11] (1) 188

say [30] (1) 188

scet [30] (1) 273

science [29] (1) 19

se [1] (17) 4, 42, 70, 74, 75, 93, 96, 108, 126, 165, 169, 183, 185, 189, 231, 237, 245

se [10] (8) 30, 38, 61, 77, 109, 111, 178, 182

se [11] (5) 109, 111, 145, 183, 202

se [12] (3) 8, 14, 40

se [13] (7) 9, 14, 20, 24, 26, 57, 110

se [14] (5) 17, 18, 18, 34, 92

se [15] (5) 14, 28, 75, 87, 87

se [16] (4) 52, 81, 107, 123

se [17] (1) 5

se [19] (3) 12, 35, 56

se [2] (12) 29, 40, 49, 51, 59, 63, 102, 105, 109, 118, 148, 151

se [20] (11) 19, 36, 46, 49, 54, 96, 121, 148, 152, 198, 200

sé [21] (1) 29

se [21] (4) 20, 27, 52, 71

se [22] (6) 14, 45, 52, 68, 79, 87

se [23] (25) 18, 70, 114, 116, 118, 124, 125, 130, 133, 168, 174, 183, 200, 231, 233, 236, 237, 250, 267, 278, 300, 323, 349, 359, 370

se [24] (14) 6, 24, 44, 46, 54, 60, 90, 101, 123, 158, 185, 189, 190, 226

sé [25] (1) 495

se [25] (40) 40, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 97, 115, 123, 126, 134, 144, 163, 171, 204, 221, 231, 237, 262, 300, 321, 359, 396, 399, 405, 415, 417, 429, 433, 478, 484, 514, 517, 527, 534

se [26] (7) 31, 51, 114, 124, 158, 168, 174

se [27] (3) 66, 108, 130

se [28] (7) 24, 36, 41, 91, 118, 124, 142

se [29] (1) 116

se [3] (11) 128, 157, 199, 281, 310, 362, 401, 406, 409, 425, 438

se [30] (25) 1, 16, 17, 45, 50, 71, 95, 119, 127, 135, 141, 162, 176, 215, 230, 239, 240, 299, 345, 349, 370, 406, 407, 465, 467

se [31] (2) 16, 25

se [32] (4) 40, 44, 71, 85

se [4] (10) 18, 19, 23, 33, 57, 77, 86, 104, 181, 256

sé [5] (1) 148

se [5] (6) 13, 16, 89, 99, 113, 167

se [6] (5) 47, 74, 76, 94, 183

se [7] (3) 7, 82, 88

se [8] (4) 20, 69, 95, 104

se [9] (4) 19, 68, 99, 104

se [E] (1) 22

se [P] (2) 30, 37

sechiez [32] (1) 8

secorant [30] (1) 262

secorent [2] (1) 58

secorez [13] (1) 59

secorre [6] (1) 84

secors [19] (1) 87

secors [22] (1) 64

secors [24] (1) 204

secors [26] (2) 76, 163

secors [28] (1) 45

secors [7] (1) 49

secorue [25] (2) 289, 511

segont [25] (1) 532

segont [6] (1) 160

segont [9] (1) 36

segont [E] (1) 25

segraie [23] (1) 407

segrei [23] (1) 338

segrei [25] (1) 130

sei [12] (1) 5

sei [15] (2) 33, 37

sei [16] (1) 167

sei [17] (1) 6

sei [18] (1) 18

sei [19] (1) 19

sei [20] (1) 32

sei [23] (1) 244

sei [24] (1) 97

sei [25] (2) 46, 206

sei [27] (1) 5

sei [28] (1) 103

sei [29] (1) 74

sei [4] (2) 43, 137

sei [6] (1) 185

seiaus [23] (1) 324

seigna [25] (1) 351

seignent [2] (1) 63

seignerent [2] (1) 150

seigneur [28] (2) 122, 148

seigneur [29] (1) 95

seigneur [4] (1) 12

seigneurs [11] (2) 67, 164

seigneurs [26] (1) 152

seigneurs [29] (1) 119

seigneurs [3] (1) 237

seigneurs [30] (1) 90

seignor [11] (1) 75

seignorie [10] (1) 4

seignorie [17] (1) 103

seignorie [19] (1) 17

seignorie [23] (1) 131

seignorie [28] (1) 48

seignorie [3] (3) 149, 217, 298

seignorie [4] (1) 211

seignorie [9] (1) 94

seignories [3] (1) 41

seignorir [4] (1) 210

seignors [30] (2) 409, 409

sein [15] (1) 114

sein [2] (1) 151

sein [3] (1) 396

sein [6] (1) 195

sein [8] (2) 46, 105

seine [15] (1) 100

seine [24] (2) 11, 53

seine [25] (3) 359, 459, 498

seine [5] (4) 98, 128, 167, 173

seine [6] (1) 212

seine [7] (1) 125

seine [9] (1) 97

seinement [2] (1) 142

seinne [27] (1) 64

seinne [5] (1) 85

seins [12] (2) 58, 69

seins [14] (2) 63, 81

seins [15] (1) 94

seins [19] (1) 134

seins [20] (1) 93

seins [26] (2) 87, 88

seins [5] (1) 124

seint [1] (2) 14, 16

seint [11] (3) 123, 179, 189

seint [14] (2) 77, 77

seint [17] (1) 18

seint [20] (1) 182

seint' [25] (1) 275

seint [26] (10) 20, 28, 36, 87, 173, 180, 180, 182, 199, 205

seint [3] (2) 112, 394

seint [32] (1) 102

seint [4] (1) 138

seint [7] (2) 14, 124

seint [E] (1) 16

seinte [13] (1) 130

seinte [16] (1) 31

seinte [2] (1) 12

seinte [20] (3) 111, 127, 225

seinte [21] (4) 28, 31, 34, 117

seinte [23] (1) 413

seinte [24] (1) 210

seinte [26] (3) 97, 103, 118

seinte [28] (3) 2, 49, 85

seinte [3] (4) 104, 117, 309, 327

seinte [5] (1) 93

seinte [7] (1) 120

seintefia [18] (1) 33

seintefié [11] (1) 182

seintefiee [27] (1) 61

seintefiez [20] (1) 165

seintes [26] (1) 185

seintes [7] (1) 11

seintime [P] (1) 17

seintimes [3] (1) 114

seintismes [23] (1) 442

seintismes [5] (1) 18

seintismes [6] (1) 15

seintuaire [21] (1) 120

seintuaire [27] (1) 137

seintuaire [3] (3) 96, 97, 191

seintuere [21] (2) 32, 53

seintueres [23] (1) 77

seinz [2] (1) 19

seinz [4] (1) 162

seir [17] (1) 30

seir [25] (2) 26, 41

seis [11] (1) 71

seisie [7] (1) 81

seisirent [16] (1) 138

seison [25] (1) 386

seit [1] (1) 187

seit [20] (1) 37

seit [29] (1) 64

seit [32] (1) 68

seite [30] (1) 82

seize [2] (1) 4

sejor [13] (1) 77

sejor [24] (1) 49

sejor [30] (1) 133

sejor [4] (2) 88, 96

sejor [9] (1) 124

sejorna [25] (1) 114

sejorna [5] (1) 180

sejorroit [8] (1) 65

selle [24] (1) 181

selonc [3] (1) 334

semadi [18] (1) 15

semadi [2] (1) 85

semadi [25] (2) 18, 41

semaine [3] (1) 353

semblable [22] (1) 1

semblant [19] (1) 129

semble [26] (1) 165

semble [3] (1) 119

semble [30] (2) 137, 353

semblé [6] (1) 1

sembleit [25] (1) 494

semblence [4] (1) 170

sembloit [11] (1) 98

semeine [25] (1) 10

semeinne [25] (1) 20

semonoient [23] (1) 40

semonoit [23] (1) 55

semons [3] (1) 233

semont [20] (1) 48

semont [23] (4) 17, 97, 101, 156

sen [10] (1) 91

sen [15] (1) 31

sen [19] (1) 20

sen [2] (1) 68

sen [29] (1) 20

sen [3] (2) 2, 69

sen [7] (1) 9

sené [12] (1) 21

sené [14] (1) 85

senefie [13] (1) 135

senestre [16] (1) 80

senestre [26] (4) 64, 71, 197, 203

senné [20] (1) 229

sens [25] (1) 450

sens [3] (1) 174

sens [31] (1) 43

sens [E] (1) 22

sent [2] (1) 41

sent [23] (1) 139

sent [25] (1) 101

sent [30] (1) 371

sentence [32] (1) 17

senti [1] (3) 175, 192, 195

senti [2] (2) 118, 151

senti [20] (1) 161

senti [22] (1) 27

senti [25] (1) 359

senti [26] (2) 59, 62

senti [27] (2) 66, 69

senti [5] (1) 167

senti [8] (1) 32

sentier [12] (1) 74

sentier [17] (1) 65

sentir [1] (1) 85

sentir [25] (1) 459

sentirent [11] (3) 142, 153, 184

sentirent [2] (1) 72

sentirent [3] (1) 356

sentisme [6] (1) 121

sentoit [2] (1) 52

sentoit [25] (1) 75

sentoit [6] (1) 109

seoit [14] (1) 78

septembre [3] (1) 76

septembre [E] (1) 7

sepulture [29] (3) 82, 111, 145

sepulture [6] (1) 139

sera [13] (1) 9

sera [23] (3) 186, 191, 356

sera [25] (2) 145, 317

sera [26] (3) 165, 169, 216

sera [29] (1) 6

sera [3] (1) 455

sera [32] (1) 69

sera [4] (1) 35

seraie [23] (1) 199

seras [23] (2) 166, 329

seré [25] (1) 136

sereit [16] (1) 106

sereit [24] (2) 145, 146

sereit [25] (2) 276, 340

sergant [19] (1) 127

sergent [19] (1) 20

sergent [25] (1) 152

serie [25] (1) 58

sermonne [23] (1) 156

sermonner [3] (1) 255

sermonoient [23] (1) 39

sermons [3] (1) 234

seroie [24] (1) 5

serois [26] (1) 162

seroit [1] (2) 119, 120

seroit [23] (1) 208

seroit [24] (1) 62

seroit [25] (1) 345

seroit [5] (1) 98

seror [23] (1) 448

serré [21] (1) 110

serree [25] (1) 246

serrees [16] (1) 150

sers [30] (1) 88

sert [1] (1) 225

sert [13] (1) 116

sert [31] (1) 46

servent [11] (1) 160

servi [14] (1) 113

servie [1] (1) 43

servie [13] (1) 151

servie [19] (1) 99

servie [23] (1) 318

servie [29] (1) 91

servie [3] (2) 150, 297

servir [11] (1) 200

servir [15] (1) 15

servir [16] (1) 10

servir [21] (1) 9

servir [24] (1) 25

servir [30] (1) 460

servir [P] (1) 29

serviret [14] (1) 101

servise [1] (2) 101, 145

servise [10] (1) 87

servise [13] (1) 115

servise [14] (2) 22, 103

servise [15] (2) 75, 98

servise [17] (1) 68

servise [20] (1) 112

servise [21] (1) 8

servise [22] (1) 5

servise [23] (2) 52, 152

servise [24] (2) 61, 228

servise [25] (2) 191, 413

servise [26] (1) 40

servise [29] (1) 8

servise [3] (1) 364

servise [31] (3) 27, 38, 45

servise [4] (2) 158, 192

servise [6] (1) 179

servise [P] (1) 35

servoient [15] (1) 17

servoit [25] (1) 16

servoit [29] (2) 39, 114

servons [30] (1) 454

ses [1] (5) 95, 95, 109, 112, 194

ses [10] (1) 134

ses [13] (1) 161

ses [14] (3) 32, 43, 55

ses [15] (1) 34

ses [16] (5) 7, 64, 94, 111, 161

ses [2] (3) 9, 19, 155

ses [20] (3) 8, 132, 205

ses [21] (5) 25, 30, 35, 41, 58

ses [22] (2) 25, 83

ses [23] (6) 188, 222, 247, 401, 403, 441

ses [24] (4) 41, 217, 225, 230

ses [25] (7) 76, 115, 119, 347, 349, 488, 490

ses [26] (7) 18, 45, 63, 70, 80, 149, 202

ses [27] (2) 85, 113

ses [28] (2) 111, 113

ses [29] (4) 14, 40, 43, 76

ses [3] (4) 18, 30, 229, 475

ses [30] (9) 30, 46, 46, 66, 136, 201, 245, 286, 334

ses [31] (1) 11

ses [32] (2) 3, 130

ses [4] (5) 39, 163, 171, 182, 221

ses [5] (6) 18, 118, 126, 141, 169, 170

ses [6] (5) 113, 115, 126, 126, 156

ses [7] (6) 47, 48, 71, 81, 101, 116

ses [8] (1) 35

ses [9] (5) 8, 23, 79, 101, 101

ses [E] (1) 25

ses [P] (1) 31

sesl [13] (1) 24

sesons [3] (1) 244

set [1] (1) 113

set [11] (1) 159

set [16] (1) 46

set [20] (1) 198

set [23] (3) 95, 140, 193

set [24] (1) 230

set [25] (10) 38, 45, 94, 126, 127, 136, 200, 202, 203, 433

set [30] (4) 196, 202, 209, 375

set [4] (1) 42

set [8] (1) 49

seü [14] (1) 66

seü [20] (1) 149

seü [24] (1) 2

seü [3] (1) 36

seü [5] (1) 154

seu [6] (1) 201

seüe [19] (1) 62

seüe [2] (1) 156

seüe [20] (1) 183

seüe [4] (1) 226

seul [23] (3) 270, 339, 408

seul [24] (2) 96, 98

seul [25] (1) 467

seul [26] (1) 140

seul [7] (1) 41

seul [8] (1) 16

seule [25] (2) 193, 232

seule [9] (1) 54

seulement [15] (1) 77

seulement [28] (1) 116

seullement [25] (1) 391

seuls [11] (1) 144

seuls [19] (1) 29

seult [31] (1) 39

seur [1] (1) 5

seur [10] (1) 5

seur [12] (1) 35

seur [16] (1) 93

seur [2] (1) 133

seür [21] (1) 107

seur [21] (1) 11

seur [23] (1) 20

seür [24] (1) 120

seur [32] (1) 29

seur [5] (2) 126, 169

seur [9] (1) 55

seüre [16] (1) 97

seure [21] (1) 79

seürement [24] (1) 119

seurmené [22] (1) 12

seurmonte [3] (1) 481

seurnomés [28] (1) 11

seurondant [11] (1) 149

seurondant [E] (1) 12

seurpris [22] (1) 12

seus [11] (1) 54

seüs [4] (1) 123

seüssent [10] (1) 154

seüst [16] (1) 159

seüst [25] (1) 110

seüst [3] (1) 312

seüst [30] (1) 357

seüst [8] (1) 31

seüz [25] (1) 146

sevant [10] (1) 8

sevent [19] (1) 55

sevent [25] (1) 261

sevent [30] (1) 316

sexante [32] (1) 121

sexante [E] (2) 5, 7

si [1] (16) 23, 26, 30, 40, 61, 78, 87, 93, 122, 149, 166, 167, 192, 209, 219, 228

si [10] (13) 9, 12, 60, 64, 65, 67, 76, 78, 85, 120, 132, 138, 175

si [11] (12) 18, 36, 40, 41, 45, 47, 50, 120, 146, 165, 204, 205

si [12] (10) 17, 33, 33, 34, 34, 45, 50, 57, 81, 90

si [13] (8) 8, 19, 25, 39, 40, 65, 81, 85

si [14] (3) 1, 9, 47

si [15] (11) 3, 24, 32, 44, 53, 81, 91, 101, 107, 113, 113

si [16] (19) 6, 12, 27, 39, 60, 77, 82, 96, 99, 101, 103, 112, 139, 149, 150, 150, 151, 154, 158

si [17] (5) 11, 20, 24, 26, 109

si [18] (5) 4, 20, 29, 29, 40

si [19] (14) 28, 36, 37, 40, 58, 60, 60, 90, 106, 107, 109, 115, 116, 126

si [2] (15) 17, 23, 24, 39, 51, 70, 77, 89, 94, 97, 116, 132, 134, 141, 150

si [20] (25) 4, 28, 42, 46, 68, 73, 100, 101, 103, 127, 133, 141, 151, 154, 165, 178, 181, 198, 199, 203, 213, 213, 218, 222, 232

si [21] (2) 123, 144

si [22] (3) 9, 16, 66

si [23] (25) 39, 42, 49, 79, 152, 160, 162, 193, 198, 213, 217, 251, 276, 299, 318, 334, 337, 352, 377, 387, 418, 436, 438, 446, 452

si [24] (15) 6, 7, 30, 35, 38, 45, 88, 115, 124, 136, 139, 145, 148, 166, 200

si [25] (33) 21, 24, 45, 62, 69, 76, 78, 116, 130, 136, 175, 179, 195, 243, 244, 252, 278, 301, 315, 351, 354, 397, 400, 416, 417, 417, 444, 449, 454, 476, 479, 491, 498

si [26] (13) 12, 32, 51, 61, 88, 102, 137, 147, 154, 164, 165, 195, 202

si [27] (4) 6, 10, 24, 87

si [28] (13) 8, 43, 67, 73, 75, 81, 92, 100, 104, 115, 129, 134, 137

si [29] (9) 18, 26, 45, 77, 94, 97, 107, 141, 148

si [3] (30) 26, 78, 114, 114, 114, 129, 154, 160, 182, 198, 201, 202, 202, 203, 225, 226, 282, 296, 341, 342, 342, 371, 395, 431, 432, 442, 447, 464, 469, 482

si [30] (40) 19, 29, 31, 32, 32, 32, 32, 53, 54, 54, 55, 67, 88, 151, 160, 237, 237, 242, 250, 292, 293, 297, 297, 300, 301, 301, 311, 312, 312, 313, 318, 319, 338, 377, 379, 383, 383, 398, 447, 467

si [31] (2) 34, 36

si [32] (8) 8, 35, 43, 53, 73, 90, 112, 122

si [4] (12) 4, 42, 61, 64, 104, 135, 156, 187, 190, 200, 204, 260

si [5] (20) 10, 11, 12, 12, 12, 30, 34, 43, 54, 55, 85, 94, 100, 103, 111, 124, 132, 146, 153, 187

si [6] (14) 8, 27, 38, 47, 51, 67, 73, 89, 137, 155, 155, 192, 204, 206

si [7] (4) 21, 38, 86, 110

si [8] (8) 5, 15, 28, 33, 58, 88, 91, 106

si [9] (3) 35, 90, 119

si [E] (1) 8

si [P] (1) 15

sicle [19] (1) 139

siecle [29] (1) 13

siege [4] (1) 188

sien [6] (1) 25

siene [30] (1) 298

siet [15] (1) 4

siet [19] (1) 8

signe [18] (2) 9, 37

signe [25] (1) 501

signe [32] (1) 128

signe [5] (1) 132

signe [6] (1) 79

signes [20] (1) 57

signes [9] (1) 80

simplement [9] (1) 109

simples [20] (1) 58

sire [11] (1) 4

sire [25] (1) 469

sire [30] (1) 207

sire [6] (1) 18

sires [13] (2) 10, 18

sires [5] (1) 100

sis [30] (1) 421

sist [25] (1) 72

sist [5] (1) 151

sit [5] (1) 102

sixte [26] (1) 4

soair [20] (1) 195

soair [3] (1) 212

soe [16] (1) 35

soe [23] (2) 91, 448

soe [30] (1) 426

soe [6] (1) 20

soef [11] (1) 154

soeffre [2] (1) 99

soeffre [23] (1) 217

soeffre [25] (1) 286

soeffre [6] (1) 140

soés [30] (1) 318

soffert [17] (1) 76

sofferte [1] (1) 119

soffire [1] (1) 163

soffire [5] (1) 43

soffisant [3] (1) 436

soffrez [25] (1) 472

soffrirent [24] (1) 157

soi [15] (1) 40

soi [23] (5) 84, 219, 222, 287, 293

soi [24] (1) 54

soi [25] (4) 120, 123, 308, 409

soi [27] (1) 107

soi [28] (1) 114

soi [29] (1) 55

soi [8] (4) 29, 33, 34, 96

soie [22] (1) 65

soie [30] (3) 122, 171, 173

soie [7] (1) 10

soient [30] (1) 263

soies [23] (2) 320, 334

soies [25] (1) 167

soiés [6] (1) 172

soiez [23] (1) 302

soiez [3] (1) 453

soif [11] (2) 94, 194

soif [13] (1) 125

soion [3] (1) 245

soir [10] (1) 40

soir [23] (1) 268

soir [30] (1) 454

soir [5] (1) 33

soit [1] (2) 20, 20

soit [11] (2) 89, 89

soit [13] (3) 39, 46, 63

soit [14] (1) 19

soit [16] (2) 88, 110

soit [2] (2) 5, 103

soit [23] (3) 142, 345, 434

soit [25] (3) 141, 146, 159

soit [28] (1) 61

soit [29] (1) 63

soit [3] (1) 297

soit [30] (7) 10, 14, 22, 101, 116, 138, 303

soit [32] (1) 150

soit [4] (1) 98

soit [6] (1) 201

solleil [12] (1) 70

sollempnité [3] (1) 285

soloient [1] (1) 262

soloient [25] (1) 116

soloit [20] (1) 103

some [16] (1) 157

some [30] (1) 355

someillier [25] (1) 284

somme [1] (1) 169

somme [32] (1) 39

sommeille [30] (1) 242

sommes [11] (1) 46

son [1] (18) 9, 44, 83, 91, 100, 114, 114, 115, 117, 134, 177, 182, 186, 191, 224, 234, 252, 269

son [10] (2) 171, 187

son [11] (6) 15, 87, 91, 127, 132, 212

son [13] (9) 53, 55, 67, 69, 92, 115, 126, 144, 148

son [14] (4) 16, 41, 42, 103

son [15] (2) 41, 98

son [16] (3) 42, 60, 159

son [18] (1) 34

son [19] (10) 24, 25, 48, 77, 79, 80, 85, 102, 127, 142

son [2] (9) 5, 15, 24, 31, 34, 130, 154, 159, 170

son [20] (5) 12, 54, 87, 106, 193

son [21] (2) 46, 57

son [22] (1) 37

son [23] (19) 49, 109, 124, 134, 139, 181, 186, 215, 216, 229, 230, 230, 234, 360, 363, 366, 378, 399, 417

son [24] (22) 26, 40, 55, 57, 57, 58, 62, 67, 68, 82, 82, 86, 108, 112, 120, 163, 172, 180, 196, 208, 221, 222

son [25] (19) 25, 39, 59, 66, 110, 114, 164, 180, 187, 191, 295, 367, 415, 418, 452, 453, 483, 518, 519

son [26] (5) 20, 22, 24, 50, 184

son [27] (7) 20, 35, 38, 77, 82, 106, 108

son [28] (2) 119, 152

son [29] (11) 20, 34, 43, 49, 56, 59, 61, 66, 68, 72, 99

son [3] (8) 2, 32, 96, 106, 163, 377, 465, 467

son [30] (12) 27, 60, 76, 214, 219, 346, 354, 359, 362, 371, 372, 374

son [31] (4) 27, 38, 42, 45

son [32] (5) 32, 97, 142, 150, 154

son [4] (9) 27, 30, 33, 74, 78, 116, 169, 196, 286

son [5] (6) 59, 60, 73, 81, 95, 181

son [6] (15) 28, 52, 105, 106, 114, 125, 151, 152, 153, 154, 156, 165, 183, 187, 210

son [7] (8) 19, 57, 58, 58, 84, 91, 101, 101

son [8] (12) 16, 19, 31, 45, 53, 58, 63, 75, 96, 101, 105, 107

son [9] (5) 10, 47, 49, 108, 121

son [E] (1) 16

son [P] (2) 13, 13

sonerie [30] (1) 442

songe [23] (1) 346

songe [24] (1) 190

songes [23] (1) 364

songié [24] (1) 137

sonné [20] (1) 182

sonner [25] (1) 294

sonner [26] (1) 88

sonnerent [26] (1) 205

sont [11] (4) 19, 64, 65, 83

sont [13] (3) 81, 85, 86

sont [17] (2) 11, 17

sont [21] (1) 133

sont [25] (4) 128, 260, 387, 528

sont [28] (1) 108

sont [32] (1) 82

sont [4] (1) 187

sor [13] (1) 106

sorde [1] (1) 188

sordes [20] (1) 33

sordi [24] (1) 27

sordre [27] (1) 41

sorent [11] (1) 155

sorent [15] (1) 68

sorent [24] (1) 152

sorent [26] (1) 84

sorent [27] (1) 100

sorent [29] (1) 140

sorent [4] (1) 120

sorent [5] (1) 156

sorrit [30] (1) 336

sors [11] (1) 169

sors [26] (1) 7

sors [4] (1) 205

sorse [8] (1) 50

sos [15] (1) 43

sostenance [3] (1) 350

sostient [30] (1) 363

sot [1] (2) 178, 270

sot [15] (1) 109

sot [19] (3) 72, 76, 77

sot [2] (1) 28

sot [23] (1) 427

sot [29] (1) 47

sot [4] (2) 32, 33

sot [5] (2) 137, 145

sou [2] (1) 135

souche [29] (1) 132

souche [32] (1) 147

soudeement [27] (1) 41

soudement [10] (1) 89

soudement [2] (1) 27

soudement [23] (1) 66

soudement [25] (1) 441

soue [23] (1) 148

souef [6] (1) 65

souffreit [24] (1) 61

souffrir [1] (1) 92

souffrir [23] (1) 96

soufrir [14] (1) 20

soulacier [6] (2) 45, 49

soulerés [30] (1) 158

soulives [3] (1) 87

souloit [15] (1) 88

souloit [19] (1) 40

souloit [24] (1) 43

souloit [26] (1) 68

souls [10] (2) 98, 156

soupé [23] (1) 269

soupeçon [23] (2) 161, 247

souper [17] (1) 31

souper [23] (1) 268

souper [4] (1) 256

soupir [14] (1) 35

soupira [25] (1) 478

soupira [26] (1) 117

soupirant [25] (1) 309

soupliet [2] (1) 96

souriant [21] (1) 107

sourt [30] (2) 203, 331

sourt [31] (1) 16

sous [1] (1) 194

sous [13] (2) 84, 96

sous [15] (1) 71

soustenance [14] (1) 23

soustenist [3] (1) 460

soustenoit [14] (1) 16

soustenoit [3] (2) 349, 421

soustil [30] (1) 3

soustint [14] (1) 111

soutenoit [14] (1) 30

soutenu [13] (1) 123

soutenu [3] (1) 399

soutil [21] (1) 56

soutille [15] (1) 104

soutilment [15] (1) 107

souvent [16] (1) 7

souvent [26] (1) 119

souvent [29] (1) 139

souvent [30] (1) 264

souvereine [21] (1) 11

souvereine [7] (1) 60

souz [1] (1) 229

souz [15] (4) 59, 77, 79, 82

souz [20] (1) 127

souz [21] (2) 28, 76

souz [24] (1) 91

souz [26] (1) 122

sovent [23] (7) 187, 194, 196, 326, 327, 354, 418

sovent [30] (4) 199, 205, 395, 396

sovent [4] (2) 202, 282

soventes [11] (1) 92

soverain [24] (1) 193

soz [13] (1) 61

soz [19] (1) 54

soz [24] (1) 130

soz [30] (1) 408

sseir [24] (1) 116

stature [23] (1) 290

subjection [15] (1) 123

sueffrez [30] (1) 122

suen [9] (1) 6

suens [1] (1) 119

suens [22] (1) 13

suens [4] (1) 32

suens [E] (1) 21

suez [11] (1) 44

suffire [10] (1) 142

suffist [10] (1) 146

sui [1] (4) 144, 148, 204, 211

sui [2] (1) 139

sui [23] (2) 202, 304

sui [25] (4) 194, 199, 227, 230

sui [30] (9) 88, 124, 257, 410, 411, 413, 414, 414, 415

sui [32] (3) 50, 54, 59

sui [4] (1) 41

sui [6] (1) 176

sunt [1] (1) 111

sunt [21] (3) 38, 103, 105

sunt [30] (4) 227, 228, 287, 438

sunt [7] (1) 52

suor [10] (1) 69

supplicacion [5] (1) 114

sur [10] (1) 194

sur [21] (1) 80

sur [28] (1) 135

sur [30] (4) 94, 219, 230, 234

sur [4] (1) 10

sur [6] (1) 186

sur [P] (1) 5

suronde [30] (1) 336

surprent [2] (2) 33, 39

surpris [2] (1) 32

surpris [3] (1) 342

surpris [30] (1) 101

sus [1] (2) 64, 173

sus [11] (1) 70

sus [13] (1) 126

sus [15] (5) 4, 32, 34, 36, 41

sus [16] (2) 51, 122

sus [17] (2) 10, 72

sus [19] (2) 8, 21

sus [2] (1) 37

sus [23] (2) 271, 441

sus [24] (1) 208

sus [26] (1) 44

sus [27] (2) 3, 110

sus [28] (2) 64, 109

sus [29] (1) 12

sus [3] (5) 10, 127, 344, 383, 389

sus [30] (3) 266, 352, 378

sus [32] (3) 18, 75, 123

sus [4] (2) 136, 277