table sf tables (1) 111

tabor s taburs (2) 852, 3136

tache sf teches (1) 1472

taillier1 v taillet (1) 1339

taire v tais (1) 1026 taisent (2) 217, 263 taisez (1) 259

talent sm talant (1) 521 talent (6) 400, 579, 1255, 3132, 3474, 3678 talenz (2) 1088, 3625

tant adj/adv/s atant (3) 413, 617, 634 tant (71) 76, 132, 285, 325, 349, 350, 359, 395, 397, 398, 402, 405, 446, 451, 459, 497, 532, 544, 547, 557, 560, 570, 586, 863, 1030, 1035, 1244, 1322, 1368, 1400, 1401, 1497, 1510, 1604, 1644, 1665, 1667, 1773, 1801, 1828, 1859, 1861, 1990, 2000, 2026, 2097, 2109, 2124, 2125, 2151, 2215, 2220, 2405, 2411, 2688, 2781, 2792, 2799, 2817, 2834, 2841, 2879, 2885, 2919, 2945, 3161, 3186, 3332, 3442, 3694, 3976 tant' (2) 1399, 1400 tante (1) 2921 tantes (13) 525, 540, 553, 1465, 1607, 2305, 2306, 2332, 2377, 2870, 3335, 3385, 3405 tanz (14) 526, 527, 541, 542, 554, 555, 1022, 1022, 1464, 1693, 1851, 2177, 3375, 3628

targe1 sf targe (1) 3360 targes (1) 3566

targier2 v targe (1) 659 targent (1) 1415 targer (2) 338, 2450 target (1) 1345 targez (2) 2804, 3365

tart adv/adj/s tart (1) 2482

teindre v teindrai (1) 985 teint (1) 1978

tel adj tel (35) 19, 304, 379, 535, 545, 558, 564, 722, 960, 1021, 1044, 1106, 1337, 1361, 1461, 1606, 1609, 1633, 1732, 1818, 1886, 1928, 2008, 2222, 2254, 2310, 2581, 2633, 2779, 2887, 2925, 3321, 3823, 3839, 3901 tels (11) 529, 1410, 1695, 1771, 1907, 1910, 2091, 2119, 3008, 3036, 3459

tempest sm tempez (1) 2533

tempeste sf tempeste (1) 689

temple1 s temple (1) 1763 temples (2) 1785, 2101

temple3 sm temple (1) 1567

tencier v tencent (1) 2580 tenser (2) 1863, 3167 tensez (1) 354

tendre1 v tendent (1) 2164 tendit (1) 2223 tendre (2) 159, 317 tendut (2) 780, 2372 tent (3) 137, 331, 2352

tendror sf tendrur (3) 842, 1446, 2216

tenebre sm tenebres (1) 1431

tenebros adj tenebros (1) 2895 tenebrus (3) 814, 1829, 2460

tenir1 v tenant (1) 1165 tendrai (2) 2913, 3893 tendrat (5) 53, 190, 224, 697, 3713 tendrum (1) 3758 teneit (7) 720, 2331, 2390, 2556, 3454, 3542, 3545 tenent (1) 2445 tenez (10) 364, 387, 569, 620, 629, 649, 654, 695, 767, 2856 tenir (7) 687, 1238, 2211, 2255, 2835, 3354, 3823 tenue (1) 2309 tenum (1) 225 tenuns (2) 229, 417 tenut (1) 2819 tienent (1) 2892 tienget (2) 2293, 3182 tient (18) 7, 116, 253, 470, 755, 874, 956, 1339, 1550, 1583, 1764, 1869, 1952, 2286, 2307, 2333, 2991, 3151 tindrent (4) 2112, 2706, 3112, 3660 tint (18) 139, 214, 348, 386, 409, 411, 415, 439, 466, 647, 771, 1215, 1626, 1629, 1914, 2208, 3155, 3312

tens sm tens (12) 523, 1419, 1603, 1840, 1857, 2243, 2309, 2365, 2481, 3373, 3381, 3837 tenz (1) 3507

terdre v tert (1) 3937

terme sm termes (1) 54

terre sf tere (67) 3, 35, 50, 199, 333, 464, 600, 666, 804, 808, 818, 819, 856, 910, 930, 932, 952, 956, 976, 979, 1040, 1136, 1215, 1230, 1532, 1658, 1673, 1693, 1783, 1860, 1907, 1915, 1980, 2012, 2019, 2022, 2024, 2118, 2213, 2219, 2245, 2250, 2399, 2415, 2421, 2448, 2479, 2488, 2493, 2586, 2635, 2735, 2755, 2796, 2884, 2893, 2931, 3126, 3210, 3293, 3387, 3435, 3485, 3571, 3878, 3880, 3992 teres (14) 76, 394, 401, 525, 540, 553, 2306, 2332, 2351, 2377, 2831, 3397, 3408, 3740 terre (1) 3312

terremote s terremoete (1) 1427

tertre sm tertre (4) 708, 2266, 3064, 3291 tertres (2) 805, 809

teste sf teste (18) 935, 1355, 1371, 1495, 1586, 1903, 1955, 1996, 2010, 2100, 2288, 2355, 2359, 2930, 3288, 3601, 3614, 3724 testes (3) 57, 58, 2490

tierz ord terce (5) 3026, 3223, 3239, 3253, 3284

tige sf tige (1) 500

timïame sm timonie (1) 2957

tinel1 sm tinels (1) 3152

tïois adj/s tiedeis (1) 3792

tirer v tireres (1) 2282 tiret (4) 2413, 2942, 3709, 3998

tochier v tuchant (1) 861 tuchet (1) 1316

toi pron t' (7) 286, 290, 2293, 2598, 2977, 3595, 3711 te (19) 1608, 1632, 1633, 1658, 1897, 2028, 2252, 2319, 2348, 2455, 2583, 2814, 3586, 3587, 3889, 3891, 3898, 3900, 3995 tei (9) 765, 2453, 2886, 2900, 2932, 2933, 2934, 2978, 3107 tu (10) 296, 297, 1957, 1960, 2029, 2044, 2045, 2285, 2980, 3608

tolir v toldrai (1) 2683 toldrat (1) 1533 toleites (1) 2489 tolent (3) 2463, 2584, 2588 tolez (1) 2484 tolit (3) 1488, 2170, 3750 tolt (1) 2283 tolue (1) 2430 tolut (1) 1961 toluz (1) 236

ton4 adj poss t' (1) 2897 ta (2) 1120, 3107 tes (2) 3491, 3890 ti (1) 3898 tis (4) 223, 287, 297, 3897 tun (5) 291, 1983, 2048, 3891, 3991

tonoire s tuneire (1) 1424 tuneires (1) 2532

topace s topazes (1) 1500

tor2 sf tur (2) 853, 3633 turs (4) 98, 1685, 3652, 3673

torbler v trublet (1) 1990

torment sm turment (2) 1423, 3103

torner v turnant (1) 1156 turnat (1) 2359 turnee (1) 3327 turnent (5) 2010, 2641, 3552, 3620, 3878 turner (1) 1744 turnerent (3) 2470, 2763, 3571 turnet (15) 307, 1264, 1296, 2183, 2199, 2226, 2375, 2838, 2865, 2889, 3097, 3557, 3641, 3957, 3966 turnez (3) 650, 2444, 2895

torser2 v trosser (1) 701 trusset (1) 3153 trussez (1) 130

tort2 sm tort (11) 469, 833, 1015, 1212, 1898, 1941, 1949, 2292, 3551, 3585, 3589 torz (1) 1592

tost1 adv tost (2) 1184, 3216

tot adj/pron/adv tot (1) 571 tuit (20) 285, 350, 636, 702, 937, 995, 1144, 1651, 1800, 1832, 1843, 2445, 2475, 2654, 2775, 2922, 3038, 3045, 3959, 3968 tuiz (1) 3773 tut (59) 115, 117, 122, 167, 286, 322, 400, 410, 457, 458, 639, 872, 879, 888, 1003, 1038, 1067, 1157, 1189, 1286, 1299, 1330, 1334, 1357, 1375, 1419, 1540, 1595, 1600, 1608, 1632, 1645, 1817, 1923, 1995, 2061, 2076, 2171, 2183, 2190, 2434, 2615, 2626, 2636, 2641, 2662, 2665, 2946, 2998, 3073, 3100, 3105, 3368, 3372, 3451, 3522, 3604, 3615, 3894 tute (33) 212, 224, 391, 393, 409, 595, 709, 869, 982, 1201, 1263, 1371, 1455, 1495, 1621, 1659, 1779, 2011, 2273, 2326, 2527, 2535, 2643, 2659, 2833, 2849, 2983, 3136, 3360, 3362, 3425, 3642, 3918 tutes (16) 394, 1378, 1511, 1756, 1854, 2064, 2195, 2628, 2690, 2814, 2831, 3281, 3337, 3491, 3578, 3874 tuz (42) 2, 236, 823, 903, 1000, 1058, 1069, 1130, 1147, 1254, 1342, 1596, 1687, 1857, 1871, 1881, 1979, 2017, 2037, 2128, 2243, 2386, 2423, 2473, 2520, 2609, 2618, 2926, 2952, 2958, 2963, 2964, 2986, 3118, 3164, 3507, 3762, 3812, 3876, 3909, 3922, 3950

träir v traïst (2) 3956, 3971 traït (4) 1192, 1791, 3753, 3826

traire v traiez (1) 2130 traire (3) 1365, 2264, 3746 trait (8) 1324, 1367, 2088, 2103, 2595, 2905, 3176, 3429 traites (3) 811, 3400, 3573

träison sf traïsun (13) 178, 511, 605, 608, 844, 1208, 1458, 1475, 1566, 1819, 3745, 3757, 3775

träitor sm/adj traïtre (1) 201 traïtur (2) 942, 1024

trametre v tramesistes (1) 207 trametrez (1) 279 tramette (1) 1608 tramis (1) 181 tramist (4) 90, 967, 1503, 2392

travaillier v travaillent (1) 380 traveillet (2) 540, 2524

travers adj traver (1) 3238

traverser v traversent (1) 2689

tref2 sm tref (2) 159, 671

trenchier1 v trechant (1) 1301 trecher (1) 57 trenchant (5) 867, 949, 3050, 3113, 3377 trenchanz (4) 554, 2538, 3350, 3865 trenchat (5) 732, 1328, 1600, 2700, 2719 trenchee (1) 1374 trenchent (1) 1655 trenchet (19) 1200, 1278, 1299, 1327, 1333, 1339, 1372, 1506, 1555, 1586, 1646, 1870, 1902, 1955, 1967, 3432, 3434, 3580, 3614

trente card trente (3) 1410, 2543, 3778 xxx (10) 1755, 2159, 2501, 2557, 3052, 3216, 3261, 3763, 3844, 3955

très prép/adv tres (3) 1233, 1385, 1578 trés (4) 711, 781, 1506, 3736

tresaler v tresvait (2) 717, 737

tresor sm tresors (1) 602

tresorier sm tresorer (1) 642

trespasser v trespassast (1) 2864 trespassees (1) 3323

tresprendre v tresprent (1) 2354

tresque1 conj/prép tresqu' (10) 3, 685, 1330, 1429, 1645, 1738, 2371, 2568, 3615, 3749 tresque (2) 162, 3846

tressalir v tressalt (1) 3165

tressüer v tressuët (1) 2099

trestorner v tresturnant (1) 3371 tresturnent (2) 1385, 2586 tresturnet (4) 1287, 1357, 1541, 2290

trestot adj/s/adv trestuit (1) 3967 trestut (10) 291, 323, 790, 1476, 1647, 2019, 2661, 3289, 3556, 3904 trestute (8) 371, 614, 2325, 2327, 2361, 2573, 2702, 2720 trestutes (3) 1085, 3383, 3661 trestuz (7) 388, 1256, 1705, 2812, 3188, 3301, 3676

trëu sm treüd (1) 666

trois1 card iii (3) 851, 2971, 3105 treis (4) 995, 2874, 3034, 3282

tronçon sm trunçun (1) 1352

trop adv trop (8) 317, 327, 659, 1100, 1805, 1840, 2228, 3819

trover v troevent (2) 3003, 3024 troevet (3) 613, 2091, 2855 trois (3) 914, 935, 986 trover (2) 624, 657 truis (3) 893, 902, 2675 truvat (5) 2185, 2186, 2187, 2188, 2870 truvé (1) 3983 truvee (1) 3725 truver (2) 2734, 2858 truverat (1) 1929 truverunt (1) 1746 truvet (4) 2200, 2768, 2952, 3143 truvez (1) 781

tuen pron/adj poss tue (2) 1659, 3106 tues (1) 2368


retour