t'              (21)                634, 1924, 2887, 2920, 2928, 2933, 2935, 2936, 2937, 2948, 3016, 3017, 3358, 3391, 3426, 5227, 5232, 5251, 5252, 5262, 5511

ta            (6)                2916, 3361, 3437, 3471, 3487, 5234

table       (2)                2838, 3921

tables     (2)                1982, 5180

tagler      (1)                1994

tai           (1)                6047

tailliez     (1)                578

tainz       (1)                1477

tairai       (1)                3461

taire        (1)                4901

tais         (1)                4417

taisanz   (1)                1485

taisir       (1)                1921

taist        (1)                3393

talent      (8)                85, 788, 1212, 1444, 5144, 5213, 5235, 5759

talun       (1)                5033

tamise    (1)                172

tant         (108)                40, 43, 54, 94, 224, 240, 246, 255, 300, 330, 335, 354, 369, 420, 425, 462, 662, 735, 764, 853, 858, 860, 898, 908, 925, 963, 976, 1010, 1020, 1039, 1304, 1410, 1461, 1518, 1630, 1631, 1755, 1756, 1910, 1925, 1962, 2008, 2040, 2045, 2127, 2202, 2205, 2220, 2239, 2319, 2359, 2387, 2495, 2635, 2639, 2802, 2876, 2995, 3178, 3376, 3444, 3656, 3663, 3740, 3795, 3811, 3828, 3837, 3871, 3932, 3956, 3962, 3965, 4021, 4086, 4101, 4241, 4241, 4321, 4331, 4341, 4483, 4486, 4525, 4560, 4682, 4756, 4792, 4844, 4947, 4997, 5006, 5079, 5106, 5119, 5240, 5302, 5359, 5459, 5480, 5648, 5811, 5850, 6001, 6115, 6119, 6146, 6148

tantes     (1)                3952

tanz        (2)                3705, 5511

tapir        (1)                5732

tapiz       (1)                6035

targa       (1)                293

targant   (1)                543

targeisun                (2)                1862, 4731

targier    (6)                716, 1959, 2099, 2227, 4200, 4208

targié      (3)                919, 4685, 5284

tart          (7)                293, 322, 730, 1974, 2082, 5714, 5876

tasel       (1)                5782

taunt      (1)                338

te            (19)                1221, 1224, 1225, 1229, 2117, 2227, 2856, 2859, 2870, 2886, 2918, 2925, 2927, 2932, 2933, 3038, 3039, 3356, 3403

tedbalt   (1)                396

tei           (15)                1225, 2858, 2869, 2924, 2925, 2939, 3014, 3020, 3022, 3030, 3386, 3434, 3554, 3555, 5252

teile        (1)                5804

tel           (50)                4, 5, 447, 550, 709, 815, 815, 909, 929, 1113, 1152, 1260, 1308, 1458, 1606, 1804, 1899, 2173, 2258, 2258, 2259, 2261, 2271, 2288, 2328, 2499, 2537, 2546, 2673, 2675, 2675, 2699, 3224, 3261, 3373, 3621, 3734, 4120, 4329, 4790, 4826, 4828, 4953, 5024, 5076, 5120, 5301, 5335, 5874, 5974

tele         (3)                340, 3971, 3976

teles       (1)                2348

tels         (16)                576, 1699, 1917, 2255, 2268, 2735, 3081, 3140, 3566, 4367, 4369, 4477, 4621, 4839, 5362, 6145

tempeste                (1)                3399

temple    (3)                958, 2956, 2959

temporaus                (1)                3324

tempre    (2)                293, 1974

tempreement                (1)                2262

temprez  (1)                6083

tempré    (1)                153

tenchuns                (1)                2374

tençun   (1)                3639

tendirent                (2)                2820, 3449

tendra    (8)                575, 850, 877, 985, 2389, 4105, 4132, 4745

tendrai   (2)                1739, 4258

tendras  (1)                2118

tendre    (1)                2355

tendreient                (1)                2549

tendreit  (3)                2489, 3808, 3819

tendrement                (1)                6010

tendrez   (1)                5480

tendront                (1)                848

tendrunt                (4)                858, 864, 1719, 6148

tendrur   (2)                3235, 4649

tenebrur (1)                2034

teneham (1)                866

teneient (2)                2771, 4475

teneit      (4)                346, 1692, 4346, 4764

tenement                (4)                2119, 2451, 4508, 5981

tenez      (7)                343, 1885, 1886, 4690, 4693, 4921, 5325

tenir        (35)                430, 652, 837, 879, 880, 902, 917, 927, 1193, 1385, 1464, 1469, 1535, 1683, 1726, 1857, 2220, 2349, 2393, 2456, 2550, 2787, 2893, 2990, 3240, 3360, 3469, 3474, 4097, 4163, 4806, 4856, 5002, 5065, 5908

tenissent                (2)                2477, 2478

tenist      (4)                2431, 2696, 2702, 3245

tenistes  (1)                5647

tens        (17)                205, 340, 356, 531, 777, 837, 988, 1015, 1136, 1972, 2028, 2300, 2722, 3035, 4478, 5095, 5878

tenser     (5)                758, 2827, 3567, 5304, 5556

tent         (1)                1569

tente       (1)                3274

tenu        (9)                615, 1418, 2152, 2370, 2835, 3555, 4019, 4587, 4803

tenum     (2)                436, 4177

tenur      (2)                2909, 4038

tenuz      (8)                1652, 1695, 2255, 3832, 5154, 5352, 5527, 5752

tenves    (1)                3410

teodosie                (1)                3002

tere         (7)                55, 325, 329, 770, 1077, 1323, 1342

teres       (3)                412, 758, 1885

terestre  (3)                487, 565, 868

terewane                (1)                2130

terme      (1)                3720

terminer (1)                2439

ternetez  (1)                4865

terneté   (2)                4413, 4959

ternité    (7)                119, 177, 431, 460, 475, 1061, 3166

terre        (50)                52, 416, 1318, 1401, 2066, 2127, 2166, 2167, 2178, 2200, 2214, 2324, 2384, 2431, 2477, 2542, 2575, 2617, 2657, 2738, 2743, 3151, 3508, 3695, 3709, 3808, 3933, 4102, 4298, 4375, 4386, 4485, 4606, 4768, 4815, 4815, 4825, 4896, 4897, 5023, 5067, 5268, 5461, 5462, 5682, 5761, 5886, 5994, 6034, 6140

terres      (6)                2432, 2579, 3835, 4379, 4508, 5853

terrestre (1)                5866

terrier     (1)                5270

terrïen    (4)                1189, 1641, 3511, 3531

terrïene  (5)                1211, 1311, 2518, 2895, 4384

terrïenes                (1)                3494

terrïens  (2)                1640, 2801

ters         (1)                1338

tes          (10)                2863, 2863, 2921, 3015, 3019, 3029, 3031, 3362, 3381, 5685

tesé        (1)                2925

teste       (1)                2725

testemonie                (2)                2881, 3427

testemonies                (3)                2423, 4523, 5316

testes     (1)                3623

testimoine                (1)                570

testimonia                (1)                4622

teus        (5)                2426, 2631, 3201, 3214, 5303

teüz        (1)                2861

thomas   (177)                13, 39, 46, 61, 74, 117, 131, 148, 166, 207, 217, 222, 246, 251, 260, 270, 282, 308, 311, 325, 331, 371, 402, 464, 476, 638, 730, 790, 885, 940, 1126, 1388, 1412, 1416, 1481, 1519, 1646, 1656, 1686, 1731, 1770, 1772, 1870, 1888, 1908, 1922, 1942, 2012, 2031, 2060, 2061, 2138, 2191, 2201, 2206, 2223, 2239, 2331, 2366, 2386, 2395, 2547, 2574, 2591, 2649, 2676, 2687, 2697, 2713, 2782, 2853, 3182, 3322, 3659, 3730, 3731, 3855, 3860, 3876, 3927, 3931, 3962, 3983, 3998, 4027, 4081, 4085, 4125, 4166, 4210, 4225, 4262, 4293, 4301, 4316, 4333, 4341, 4351, 4356, 4376, 4383, 4443, 4449, 4472, 4476, 4500, 4521, 4526, 4533, 4581, 4596, 4602, 4623, 4666, 4711, 4716, 4730, 4747, 4846, 4885, 4891, 4946, 4989, 5003, 5009, 5009, 5055, 5056, 5085, 5100, 5128, 5136, 5207, 5209, 5238, 5241, 5294, 5306, 5327, 5361, 5371, 5380, 5411, 5419, 5477, 5506, 5517, 5551, 5576, 5595, 5632, 5652, 5676, 5678, 5754, 5756, 5822, 5857, 5859, 5859, 5881, 5899, 5929, 5972, 6013, 6021, 6037, 6038, 6059, 6096, 6098, 6106, 6123, 6157, 6168, 6177, 6182

tiedbald (2)                267, 281

tiedbalz  (1)                261

tienc       (1)                4867

tienement                (1)                1412

tienent   (5)                2811, 2843, 4807, 5307, 6143

tieng       (4)                1888, 3400, 4171, 5327

tienge     (2)                847, 6152

tiengent (2)                1718, 4507

tiengiez  (1)                1740

tient        (2)                2915, 5849

tierce      (4)                1290, 1406, 2041, 3366

tierz        (6)                2599, 3367, 3683, 3953, 5425, 6135

tieve       (1)                3577

tindrent  (5)                3868, 4146, 4355, 4509, 5760

tint          (16)                403, 459, 554, 1530, 1649, 1690, 1915, 2173, 3140, 3827, 4149, 4426, 4947, 5497, 5571, 6011

tinter      (1)                1750

tire          (1)                1569

tis           (3)                3425, 3473, 3858

tïeis        (1)                3849

toil          (1)                2922

toille       (1)                1192

toldra     (1)                3839

toleit       (1)                4762

tolez       (1)                3157

toli          (3)                2619, 3095, 5500

tolir         (18)                49, 58, 445, 1681, 1858, 2464, 2788, 2802, 3036, 3468, 3471, 3641, 4412, 4858, 4883, 4895, 5261, 5762

tolu         (1)                5309

toluz       (2)                5623, 5755

torches  (1)                5808

torgeluns                (1)                1934

torges    (1)                1943

torkes     (1)                3939

tors         (1)                3939

tort         (21)                32, 36, 480, 484, 668, 697, 773, 776, 975, 1453, 2410, 2783, 3232, 3313, 3502, 4163, 4171, 4964, 5030, 5076, 5279

torz         (5)                3144, 3204, 3389, 4900, 5319

tost         (50)                3, 74, 124, 137, 496, 542, 551, 642, 646, 647, 660, 736, 1069, 1229, 1231, 1515, 1742, 1951, 2083, 2227, 2285, 2328, 2329, 2670, 2685, 2925, 3034, 3039, 3046, 3343, 3436, 3680, 4200, 4334, 4460, 4468, 4581, 4715, 4828, 4986, 5011, 5243, 5246, 5384, 5461, 5714, 5741, 5795, 5844, 6093

tot           (1)                2303

toue        (1)                1414

tout        (1)                3514

toz          (2)                2318, 2319

trace       (2)                3545, 4099

traces     (2)                2175, 3105

traci        (3)                5123, 5594, 5598

traie        (1)                2924

traire       (5)                1188, 3133, 5443, 5547, 5773

traist       (2)                3634, 3665

trait         (7)                1590, 1597, 1673, 2868, 5531, 5614, 6033

traitai      (1)                146

traite       (2)                1581, 1672

traiter     (1)                116

traitez     (1)                5763

traitie      (1)                3115

traitier    (5)                6, 3124, 3310, 3533, 4919

traitiez    (1)                5561

traitié      (2)                2663, 6173

traïne      (2)                4551, 5808

traïnez    (1)                4525

traïnier   (1)                5516

traïsun   (2)                1118, 4735

traïtres   (6)                1919, 1924, 1929, 1931, 5515, 5522

traïtur     (9)                2926, 3829, 4167, 5325, 5327, 5502, 5506, 5583, 5761

traïturs   (1)                4174

tramesist                (1)                3657

tramet     (1)                3550

tramettra                (1)                1077

tramis     (5)                2161, 2242, 3647, 3689, 3984

tramist    (1)                309

transcrit (1)                4694

transcriz (1)                4543

transi      (1)                5813

trarra      (1)                2867

trarunt    (1)                5093

travail     (4)                107, 150, 3232, 3373

travailier                (1)                720

travailla  (1)                267

travailliez                (1)                1057

travaillié (4)                328, 626, 776, 5073

traveillié (1)                4949

traverser                (1)                2363

trebuch  (1)                978

trebuchier                (9)                370, 590, 654, 679, 933, 1027, 1197, 3332, 5170

trechent (1)                1224

trecherie                (2)                2280, 4139

trei          (20)                603, 1707, 1707, 2756, 2771, 2773, 4471, 4474, 4626, 4639, 4644, 4682, 4684, 4724, 4910, 5041, 5227, 5282, 5288, 5501

treis        (36)                60, 244, 432, 576, 602, 1229, 1342, 1440, 1447, 2015, 2041, 2508, 2707, 2709, 2755, 3066, 3087, 3607, 3895, 3970, 4103, 4121, 4411, 4442, 4471, 4509, 4721, 4774, 4794, 5082, 5267, 5822, 6030, 6060, 6134, 6134

treit         (2)                782, 799

treite       (1)                1579

treiz        (1)                2358

trenchant                (1)                3073

trenchanz                (1)                3943

trenche  (1)                1604

trenchier                (1)                3629

trenchié (1)                5789

trente     (5)                1230, 1839, 2735, 4536, 5995

tresbas   (1)                3415

tresbien (10)                689, 1179, 1207, 2786, 3832, 4000, 4055, 4496, 4994, 5357

treschier                (1)                2267

tresira     (1)                1514

tresor     (3)                2504, 4987, 5846

trespas   (1)                3198

trespassa                (2)                94, 1560

trespassee                (2)                1552, 6056

trespassement                (1)                3137

trespasser                (2)                143, 3945

trespassez                (1)                4999

trespassé                (6)                531, 925, 1020, 2276, 3017, 4740

trespast (1)                3324

trespensez                (2)                1377, 4727

tresq'      (1)                1032

tresqu'    (23)                429, 819, 910, 1394, 1532, 2162, 2293, 2590, 2711, 3632, 3787, 3987, 4558, 4632, 4889, 4992, 5184, 5356, 5589, 5770, 5936, 5941, 6067

tresque  (6)                2480, 2490, 2730, 4062, 5491, 6043

tressua   (1)                1513

tressuez (1)                1477

trest        (1)                275

trestrent (1)                2143

trestuit   (2)                1442, 5665

trestut    (17)                378, 384, 1064, 1638, 1700, 1767, 2075, 2189, 2378, 2704, 3685, 3829, 3937, 3950, 4505, 4604, 5034

trestut'   (1)                2571

trestute  (6)                34, 411, 657, 3695, 4358, 5023

trestuz    (12)                29, 990, 1004, 1385, 1793, 2404, 2912, 5362, 5416, 5928, 5986, 6047

tresuez   (1)                3957

tret          (1)                2407

tricherie (1)                1735

trichier   (1)                1814

trinité     (1)                2773

tristur     (1)                1304

triumphe                (1)                3367

troblee   (1)                6058

trodnes  (1)                1251

troeve    (1)                675

trop        (21)                123, 154, 194, 195, 581, 675, 817, 824, 1019, 1680, 1742, 1801, 1820, 2652, 3622, 4115, 4385, 4671, 4760, 4893, 6050

tropel     (1)                1006

tropier    (2)                1455, 1456

trova      (14)                273, 1448, 1485, 1634, 1953, 2030, 3012, 3242, 3662, 3732, 3803, 4051, 4686, 5937

trovad    (1)                2933

trovassent                (2)                3790, 5410

trovast   (2)                1979, 1999

trove      (1)                674

trovee    (2)                5720, 6060

trover     (21)                628, 1235, 1445, 1447, 2000, 2089, 2436, 2571, 2572, 2630, 2779, 3782, 3916, 4110, 4264, 4512, 4700, 4943, 5092, 5544, 5800

trovera   (1)                3842

trovereies                (1)                2962

trovereit (1)                503

troverent                (2)                3094, 5679

troverez (3)                624, 5299, 5524

troverum                (1)                630

troveürs (1)                3

trovez     (6)                2863, 5274, 5298, 5351, 5824, 6161

trové      (25)                320, 600, 633, 1152, 1346, 1449, 1540, 1653, 1658, 2091, 2240, 2560, 2638, 3060, 3727, 3775, 4696, 4771, 5042, 5119, 5505, 5509, 5668, 5779, 5820

trovisiez (1)                2500

trovum   (1)                3518

truble     (3)                4034, 4037, 6127

trubler    (1)                2608

trubles   (1)                4048

trublez    (5)                2632, 3187, 3383, 4456, 5128

trublé     (1)                3217

truis        (1)                4009

trunchez                (1)                1957

truvast   (1)                1231

tu            (46)                489, 632, 633, 633, 634, 1222, 1241, 2115, 2857, 2876, 2939, 2961, 2977, 3018, 3021, 3025, 3033, 3117, 3355, 3356, 3357, 3368, 3400, 3404, 3410, 3411, 3415, 3442, 3461, 3471, 3473, 3480, 3488, 3491, 3505, 3506, 3858, 4707, 5234, 5253, 5262, 5317, 5358, 5505, 5509, 5512

tua          (1)                1321

tuchiez   (1)                1757

tuen        (2)                2926, 3025

tuens      (2)                3027, 3030

tuer         (3)                1947, 2629, 5973

tuez        (1)                3303

tué          (1)                4699

tuit          (63)                1, 2, 118, 463, 833, 847, 916, 992, 1152, 1185, 1501, 1640, 1794, 1800, 1978, 2050, 2094, 2395, 2478, 2537, 2540, 2567, 2659, 2661, 2814, 3061, 3080, 3227, 3241, 3302, 3317, 3384, 3553, 3640, 3682, 3684, 3697, 4114, 4116, 4124, 4144, 4146, 4188, 4284, 4345, 4350, 4447, 4502, 4644, 4748, 4811, 4859, 4966, 5111, 5206, 5227, 5288, 5349, 5570, 5654, 5854, 6171, 6173

tumbe     (3)                5960, 6004, 6158

tumbel    (1)                2185

tun          (10)                1243, 2858, 2934, 2983, 3018, 3357, 3374, 3425, 3856, 3859

tunbel    (1)                5745

tunduz   (1)                1248

tuneaus (1)                5309

tur           (1)                5481

turent     (1)                5227

turment  (6)                107, 1279, 2655, 3062, 3590, 5828

turmente                (1)                3273

turmenter                (1)                1329

turmenz  (1)                4670

turna      (3)                4160, 4693, 5934

turnad    (1)                6002

turnastes                (1)                3343

turne      (3)                25, 1399, 2927

turnebug                (1)                4885

turnee    (1)                5835

turner     (7)                644, 1453, 2775, 4065, 4985, 4986, 5138

turnerent                (1)                195

turnerez (1)                870

turnez     (8)                857, 1488, 2124, 2145, 2235, 4465, 4996, 5652

turné      (8)                642, 646, 862, 1539, 2236, 5405, 5736, 5844

turs         (7)                3821, 4422, 4430, 4442, 4443, 4449, 4451

turt         (3)                3275, 4330, 4810

tut           (357)                24, 28, 65, 66, 95, 98, 137, 160, 161, 164, 200, 217, 221, 254, 263, 265, 287, 321, 375, 376, 400, 406, 410, 424, 430, 448, 473, 477, 492, 497, 500, 502, 520, 523, 524, 529, 550, 556, 603, 611, 616, 622, 637, 682, 690, 698, 715, 738, 778, 797, 803, 804, 822, 845, 848, 895, 904, 905, 966, 973, 984, 1006, 1018, 1046, 1054, 1055, 1104, 1111, 1111, 1129, 1131, 1133, 1143, 1149, 1153, 1157, 1170, 1183, 1184, 1186, 1199, 1232, 1234, 1250, 1333, 1366, 1380, 1392, 1429, 1467, 1492, 1520, 1522, 1602, 1622, 1628, 1642, 1651, 1683, 1686, 1702, 1749, 1763, 1798, 1808, 1813, 1841, 1843, 1869, 1889, 1890, 1892, 1894, 1900, 1925, 1984, 2001, 2011, 2057, 2079, 2096, 2100, 2104, 2109, 2110, 2110, 2160, 2170, 2192, 2194, 2234, 2260, 2269, 2278, 2279, 2334, 2363, 2368, 2375, 2385, 2402, 2403, 2406, 2471, 2476, 2495, 2503, 2507, 2548, 2553, 2579, 2585, 2590, 2598, 2599, 2610, 2637, 2651, 2705, 2711, 2715, 2765, 2771, 2771, 2773, 2774, 2781, 2821, 2822, 2827, 2844, 2858, 2861, 2900, 2908, 2928, 2935, 2946, 2948, 2954, 2980, 2981, 3095, 3160, 3168, 3175, 3175, 3217, 3247, 3248, 3252, 3282, 3287, 3353, 3360, 3369, 3410, 3413, 3428, 3482, 3498, 3498, 3502, 3511, 3597, 3643, 3660, 3665, 3693, 3732, 3736, 3748, 3764, 3782, 3785, 3802, 3804, 3805, 3813, 3842, 3877, 3902, 3903, 3910, 3920, 3928, 3932, 3956, 3970, 3999, 4002, 4008, 4019, 4033, 4036, 4062, 4093, 4136, 4143, 4149, 4151, 4175, 4182, 4212, 4226, 4229, 4232, 4248, 4279, 4294, 4296, 4299, 4304, 4323, 4339, 4343, 4357, 4359, 4361, 4369, 4373, 4382, 4393, 4405, 4418, 4423, 4501, 4509, 4514, 4519, 4525, 4537, 4543, 4550, 4560, 4566, 4566, 4566, 4568, 4646, 4667, 4736, 4805, 4809, 4816, 4847, 4868, 4908, 4909, 4942, 4989, 5026, 5042, 5070, 5080, 5101, 5107, 5107, 5108, 5129, 5149, 5158, 5160, 5175, 5177, 5235, 5272, 5282, 5343, 5383, 5390, 5537, 5557, 5590, 5595, 5601, 5607, 5610, 5615, 5628, 5630, 5670, 5675, 5684, 5695, 5728, 5729, 5759, 5759, 5778, 5793, 5808, 5819, 5820, 5834, 5835, 5837, 5839, 5870, 5900, 5936, 5946, 5949, 5963, 5980, 5981, 5982, 5985, 5988, 5998, 6055, 6064, 6074, 6078, 6093, 6102, 6172

tut'          (7)                172, 198, 1735, 2448, 3125, 4305, 5864

tutdis     (6)                107, 275, 367, 544, 996, 1789

tute         (48)                129, 180, 411, 523, 942, 962, 968, 1016, 1350, 1546, 1633, 2036, 2052, 2178, 2575, 2581, 2584, 2657, 2728, 2739, 3078, 3151, 3165, 3243, 3552, 3672, 3675, 3869, 3874, 4086, 4243, 4381, 4552, 4604, 4980, 5036, 5154, 5170, 5234, 5730, 5734, 5747, 5756, 5954, 6036, 6041, 6068, 6089

tutes       (25)                184, 427, 455, 522, 1482, 1497, 1932, 2026, 2193, 2264, 2405, 2819, 3159, 3173, 3175, 3322, 3399, 4130, 4397, 4491, 4745, 5084, 5450, 5672, 6058

tutzdis    (1)                452

tuz          (140)                12, 317, 373, 382, 435, 481, 508, 661, 681, 695, 706, 766, 826, 841, 906, 915, 919, 920, 923, 986, 1017, 1197, 1210, 1250, 1253, 1316, 1328, 1394, 1478, 1485, 1503, 1660, 1682, 1695, 1704, 1752, 1758, 1778, 1847, 1857, 1868, 1987, 2170, 2330, 2358, 2380, 2403, 2484, 2543, 2549, 2568, 2575, 2576, 2587, 2750, 2789, 2797, 2798, 2822, 2837, 2855, 2903, 2931, 2937, 2960, 2993, 3104, 3255, 3274, 3277, 3351, 3431, 3432, 3491, 3555, 3669, 3694, 3696, 3698, 3709, 3774, 3812, 3872, 3875, 3882, 3958, 3960, 4143, 4166, 4170, 4171, 4198, 4295, 4371, 4478, 4492, 4538, 4570, 4573, 4579, 4589, 4637, 4663, 4664, 4869, 4887, 4963, 4988, 5019, 5020, 5027, 5056, 5083, 5092, 5112, 5131, 5218, 5239, 5243, 5245, 5271, 5323, 5348, 5371, 5416, 5437, 5463, 5514, 5545, 5568, 5671, 5678, 5848, 5868, 5869, 5879, 5882, 5943, 6002, 6044

tuzdis     (20)                125, 1038, 1158, 1174, 1203, 1252, 1295, 1671, 2390, 2710, 2715, 3219, 3287, 3463, 3464, 3677, 3744, 4414, 5144, 5365

tuzjurs    (1)                5364

tüeil        (1)                1223