k'         (5)       1313, 1321, 1333, 2413, 3344

kar       (1)       1304

ke        (11)     263, 989, 994, 1254, 1456, 1955, 2108, 2385, 2411, 3111, 3335

keu      (1)       1310

ki         (9)       194, 725, 1177, 1253, 1265, 1348, 1386, 1390, 2237