ha           (4)           1050, 1059, 1071, 1232

haans     (1)           1875

hace       (1)           1478

haeit       (1)           2141

hahuges                (1)           724

haient     (1)           900

haiez       (1)           1943

hait         (4)           30, 1341, 2277, 3091

haitez     (2)           945, 1969

haitÚ       (1)           2158

haiur       (1)           966

ha´r         (15)         180, 183, 187, 196, 200, 203, 208, 231, 635, 1392, 1438, 1484, 1485, 1487, 1557

ha´st       (1)           379

ha´z         (2)           553, 824

halent     (1)           2577

halt         (4)           742, 2976, 3027, 3045

halte       (2)           1797, 1804

halteins  (1)           749

haltes     (1)           2580

haltesce (1)           746

hanap     (4)           1784, 1818, 1823, 1832

hardement             (2)           727, 779

hardi       (2)           719, 2314

hardiz     (1)           2299

harra       (1)           589

haste      (1)           2196

haut        (1)           1193

haŘr        (16)         181, 374, 378, 407, 569, 572, 574, 576, 595, 1285, 1445, 1464, 1480, 1982, 2600, 2604

haz          (1)           558

herbe      (1)           1778

herberjurs             (1)           1225

het          (9)           662, 818, 832, 1131, 1364, 1452, 1491, 1856, 1877

hice        (4)           995, 1019, 1032, 1120

hicest     (1)           954

hiceste   (2)           1068, 1073

hici         (1)           1084

hidonc   (3)           969, 981, 1177

himage   (1)           944

hisdur    (1)           1907

hobens  (1)           2874

hom        (1)           2508

home      (4)           872, 892, 1007, 1568

homes    (1)           345

honor     (1)           914

honte     (1)           1176

hontus   (1)           1172

honur     (13)         726, 747, 899, 1276, 1299, 1446, 1463, 1538, 1552, 1626, 2165, 2655, 2933

honuree (1)           1447

hors        (4)           1799, 1810, 1852, 1853

hostel     (1)           2245

huan       (3)           879, 906, 917

hum        (8)           811, 1311, 2406, 2435, 2596, 2713, 2931, 2977

humage  (1)           2241

humaine (1)           1916

hume      (7)           179, 1319, 1324, 1422, 1711, 2147, 2663

humes    (1)           3056

hunie      (4)           1280, 1417, 1547, 1578

hunir      (6)           1305, 1326, 1366, 1454, 1599, 1962

hunisement           (1)           1565

hunissez                (1)           1550

huniz      (3)           553, 1318, 1544

huntage (3)           1336, 1549, 1664

hunte     (9)           555, 1405, 1462, 1558, 1627, 1680, 1698, 1728, 2677

huntuse (1)           671