k'             (2)           1694, 1881

kaerdin   (6)           1199, 1204, 1210, 1230, 1241, 1262

kaherdin                (31)         1296, 1396, 1753, 1769, 1986, 2057, 2079, 2090, 2102, 2127, 2130, 2158, 2189, 2364, 2367, 2383, 2394, 2437, 2541, 2573, 2633, 2639, 2664, 2684, 2696, 2700, 2706, 2784, 2851, 2974, 3014

kaherdins              (1)           1431

kant        (1)           2633

kar          (4)           1661, 1829, 2812, 2841

kariado   (7)           1317, 1434, 1723, 1742, 1759, 1988, 2089

ke            (6)           1290, 1342, 1587, 1620, 1785, 2862

keherdin                (1)           1377

ker          (1)           1199

ki             (46)         90, 213, 220, 327, 331, 350, 352, 354, 356, 470, 571, 576, 599, 717, 726, 784, 793, 826, 830, 880, 891, 900, 905, 1237, 1278, 1316, 1446, 1491, 1724, 1760, 1822, 1838, 1912, 2010, 2094, 2123, 2201, 2228, 2320, 2336, 2386, 2720, 2722, 2932, 3079, 3130

kis           (1)           2809

ky           (1)           2121